En poursuivant votre navigation, vous acceptez l’utilisation de cookies pour disposer de services et d’offres adaptés à vos centres d’intérêts. Pour en savoir plus et paramétrer les cookies cliquez ici X

Email Attitude beschermt de persoonsgegevens en de persoonlijke levenssfeer van haar leden overeenkomstig de meest strikte Europese en Franse regels die terzake van toepassing zijn. De verwerking van persoonsgegevens die gebeurde in het kader van Email Attitude werd regelmatig aangegeven bij de Franse Nationale Commissie voor Informatica en Vrijheden (CNIL) onder het nummer 1097571.

Dit handvest biedt u de mogelijkheid om meer te weten te komen over het gebruik van gegevens die over u worden ingezameld door Email Attitude en de maatregelen inzake vertrouwelijkheid en bescherming van uw gegevens die worden genomen door Email Attitude

Voor alle bijkomende informatie kunt u het best contact opnemen met het team van Email Attitude door te schrijven naar contact@nl-be.email-attitude.com

1. De persoonsgegevens die worden ingezameld door Email Attitude
2. Het gebruik van persoonsgegevens
3. De vertrouwelijkheid van persoonsgegevens die worden ingezameld door Email Attitude
4. De toegang tot en de wijziging van persoonsgegevens betreffende de leden
5. Wie zijn wij

1. De persoonsgegevens die worden ingezameld door Email Attitude

Email Attitude verzamelt verschillende soorten informatie om u op de hoogte te brengen van aanbiedingen die u kunnen interesseren.

1.1. Gegevens verzameld tijdens de inschrijving bij Email Attitude

Indien een internetgebruiker wordt ingeschreven bij Email Attitude, dan zullen de gegevens die hem betreffen (voornaam, naam, e-mailadres, enz.) worden doorgegeven, tenzij hij zich daartegen verzet, via zijn oorspronkelijke site naar Email Attitude. De internetgebruiker wordt dan Lid van Email Attitude.

Occasioneel kan Email Attitude ook bijkomende informatie vragen aan haar Leden op specifieke momenten, zoals in het geval van spelen, rondvragen of aanbiedingen of promotieacties.

1.2. Gegevens die worden ingezameld ten gevolge van het versturen van promotieacties via Email Attitude

Email Attitude verzamelt aanvullende gegevens over zijn Leden, met name gegevens betreffende hun reacties met betrekking tot aanbiedingen die hen werden toegestuurd.

Email Attitude stelt een bestand samen met gegevens betreffende zijn Leden.
2. Het gebruik van persoonsgegevens

Het inzamelen van de persoonsgegevens die eerder werden beschreven moet de mogelijkheid bieden om algemene of doelgerichte verkoopacties te versturen, om statistieken bij te houden en om promotiespelen te organiseren.

Email Attitude is de enige ontvanger van de persoonsgegevens die worden ingezameld bij haar Leden. Zij kan een beroep doen op onderaannemers die voor haar rekening en zo vertrouwelijk mogelijk doelgerichte verkoopacties versturen via e-mail, met de post of via SMS.

Ter gelegenheid van bepaalde evenementen kan Email Attitude aan haar Leden voorstellen om zich in te schrijven voor de diensten van partnerbedrijven en in dit kader zal zij, onder voorbehoud van de inschrijving van haar Leden voor deze diensten, ertoe gebracht kunnen worden gegevens over deze Leden door te geven aan de partners die deze diensten aanbieden.
3. De vertrouwelijkheid van persoonsgegevens die worden ingezameld op Email Attitude

Email Attitude verbindt zich ertoe om de vertrouwelijkheid te respecteren, om de persoonsgegevens die werden meegedeeld door het Lid niet door te geven aan derden, met uitzondering van de gevallen voorzien in dit handvest.

Email Attitude verbindt er zich ook toe om alles in het werk te stellen om te zorgen voor aangepaste technische en organisatorische maatregelen om de veiligheid te garanderen, en om gegevens van persoonlijke aard te beschermen overeenkomstig dit handvest.
4. De toegankelijkheid en de wijziging van persoonsgegevens betreffende de leden

Krachtens de wet nr. 78-17 van 6 januari 1978 betreffende bescherming van persoonsgegevens, beschikt elk Lid met betrekking tot de hem betreffende persoonsgegevens over toegangsrechten (art. 34 tot 38 van de wet), het recht om de gegevens te corrigeren (art. 36 van de wet) en om ze te betwisten (art. 26 van de wet). Het Lid kan dus eisen dat de gegevens worden gewijzigd, aangevuld, opgehelderd, geactualiseerd, of dat de informatie die hem betreft en die onjuist, onvolledig, verkeerd of vervallen is, en waarvan hij niet meer wil dat Email Attitude ze gebruikt, dat die worden gewist.

Indien het lid geen aanbiedingen per post meer wil ontvangen van Email Attitude, kan hij Email Attitude daarvan te allen tijde op de hoogte stellen door middel van een brief met vermelding van zijn e-mailadres en vergezeld van een fotokopie van zijn identiteitsbewijs aan: 1000mercis, 28 rue de Châteaudun 75009 Paris.

Om zijn rechten op elk moment uit te oefenen, zal het Lid te allen tijde een e-mail kunnen versturen met vermelding van zijn e-mailadres aan Email Attitude (contact@be-nl.email-attitude.com).

Email Attitude behoudt zich het recht voor om dit handvest te wijzigen en raadt dus haar leden aan om het regelmatig in te kijken.
5. Wie zijn wij?

Email Attitude wordt uitgegeven door de vennootschap MilleMercis, Naamloze Vennootschap met een kapitaal van 345 021 euro, gevestigd te 28 rue de Châteaudun 75009 Parijs, ingeschreven bij het RCS van Parijs onder het nummer B 429 621 311, vertegenwoordigd door mevrouw Yseulys Costes, Voorzitter.

Email Attitude kan worden gecontacteerd via e-mail op het volgende adres: contact@be-nl.email-attitude.com